Βραχυχρόνια Προγράμματα (Short Courses)

Το CeMS σε συνεργασία με το Edinburgh Business School παρουσιάζει τα μια σειρά μικρών προγραμμάτων σε διάφορους τομείς μάνατζμεντ. Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να εκμεταλλευτούν την μικρή διάρκεια των προγραμμάτων ενώ παράλληλα να αποκτήσουν και πιστοποίηση από το ίδιο το Edinburgh Business School.

Τα διαθέσιμα προγράμματα είναι:

 • Competitive Strategy
 • Consumer Behaviour
 • Corporate Governance
 • Credit Risk Management
 • Derivatives
 • Developing Effective Managers and Leaders
 • Employee Relations
 • Finance
 • Financial Risk Management
 • Human Resource Development
 • Influence
 • International Marketing
 • Leadership
 • Managing People in Global Markets
 • Managing People in Changing Contexts
 • Managing Personal Competencies
 • Marketing Channels
 • Marketing Communications
 • Marketing Research
 • Mergers & Acquisitions
 • Negotiation
 • Organisational Behaviour
 • Performance Management
 • Principles of Retailing
 • Project Management
 • Sales Force Management
 • Services Marketing
 • Project Management
 • Strategic Planning
 • Strategic Risk Management

Μορφή Προγραμμάτων

Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 2 – 3 μήνες. Τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο που επιτρέπει στον συμμετέχοντα να προσαρμόζει την συμμετοχή ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες εργασιακές και προσωπικές καταστάσεις ή ανάγκες. Το Edinburgh Business School παρέχει για κάθε ενότητα έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (study packs), σημειώσεις των καθηγητών σε ηλεκτρονική μορφή, πρόσβαση στην κεντρική του βιβλιοθήκη με προσωπικό κωδικό για κάθε συμμετέχοντα. Η αξιολόγηση της επίδοσης γίνεται βάσει γραπτών εξετάσεων στις προκαθορισμένες εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου και Δεκεμβρίου. Οι εξετάσεις αποτελούν συνδυασμό διαφορετικών τρόπων αξιολόγησης, όπως ερωτήματα που βασίζονται σε θεωρία, καθώς και case studies. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι 3 ώρες.

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν αρχίσει το πρόγραμμα, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για ορθή προετοιμασία των σχετικών εγγράφων και για ενδεχόμενες συμπληρωματικές διευκρινήσεις ή έγγραφα που μπορεί να απαιτήσει το Edinburgh Business School.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με περιόδους που αρχίζουν τα παραπάνω προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας.